ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS 0 - 3

2020-09-16 13:02

 

                    ZEBRANIA Z RODZICAMI  KLAS 0 - 3                                                                                                      

ŚRODA 16 WRZESIEŃ  2020 r.

klasa

godzina

sala

 

O A

17.15

C 06

 

1 A

17.15

ŁĄCZNIK AB

 

1 C

17.15

HOL GŁÓWNY

 

3 A

17.15

JADALNIA

 

1 B

18.15

ŁĄCZNIK AB

 

1 D

18.15

HOL GŁÓWNY

 

2 A

18.15

JADALNIA 

 

3 D

18.15

C 06

 

CZWARTEK 17 WRZESIEŃ  2020 r.

klasa

godzina

sala

 

3 C

17.15

C 06

 

2 B

17.15

ŁĄCZNIK AB

 

3 E

17.15

JADALNIA

 

3 B

18.15

C 06

 

2 C

18.15

JADALNIA

 

2 D

18.15

ŁACZNIK AB

 

·         Rodzice uczniów klas: O A, 1 C, 1 D, 3 B, 3 C, 3 D  wchodzą na zebrania wejściem głównym  do szkoły.

·         Rodzice uczniów klas: 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 3 A, 3 E wchodzą   na zebrania wejściem obok sklepiku szkolnego. 

·         Rodzice przychodzą na zebrania z zachowaniem przepisów sanitarno – epidemiologicznych: dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczka lub przyłubica.

                       

Biblioteka szkolna

2020-09-16 12:33

   Biblioteka szkolna rozpoczyna wypożyczanie książek od czwartku 17 września 2020 r. Godziny otwarcia biblioteki oraz procedura korzystania ze zbiorów bibliotecznych w warunkach pandemii COVID-19, zamieszczone są w zakładce Biblioteka. 

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w stołówce szkolnej w czasie epidemii SARS-CoV-19

2020-09-15 21:26

 

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa

w stołówce szkolnej w czasie epidemii SARS-CoV-19

 1. Uczniowie przed udaniem się na obiad, myją ręce w łazience przy użyciu mydła, zgodnie z instrukcją mycia rąk.

 2. Uczniowie udają się na obiad według ustalonego harmonogramu przekazanego uczniom, rodzicom i wychowawcom.

 3. Uczniowie przebywający w stołówce zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5 m.) w miejscu wydawania posiłków.

4. Po odebraniu posiłku uczniowie udają się do wskazanego przez nauczyciela dyżurującego stolika, a po zakończonym obiedzie odnoszą swoje naczynia w wyznaczone miejsce, zachowując dystans społeczny.

5. Pracownik obsługi po każdej grupie spożywającej obiad wietrzy pomieszczenie, myje i dezynfekuje blaty stołów, krzesełka
i miejsce wydawania posiłków.

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

2020-09-15 21:22

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

 2.Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej w godz. 11.40 – 13.30.

 3. Stołówka nie jest czynna w czasie  dni ustawowo wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych.

 4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

            a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;

            b) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS

            lub   GOPS

 c) pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty za posiłki.

 5. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie listy osób uprawnionych do korzystania z posiłków zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1).

 6. Nieobecność na obiedzie zgłasza się u intendenta lub sekretarza szkoły telefonicznie pod nr tel.: 048 3451388.

 7. Dzienną stawkę za obiady ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i wynosi ona 3,50 zł. Kwota ta może się zmieniać w zależności od wzrostu kosztów przygotowania posiłków.

 8. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi oraz kalkulacją kosztów.

9. Opłaty za obiady należy wpłacać przelewem na konto bankowe:                                                                                            Bank PKO S.A. 45 1240 3259 1111 0000 2989 0981 lub, w szczególnych przypadkach, gotówką w sekretariacie szkoły,  w terminie wskazanym poniżej (od 23 do 26 dnia miesiąca)  w godz. 15.00 – 17.00.

Opłaty za posiłki za kolejny miesiąc przyjmowane będą od 23 do 26 dnia każdego miesiąca (np.: od 23 do 26 września za październik).

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 10. Dokonanie przelewu po wyżej wymienionym terminie skutkować będzie zwrotem pieniędzy na konto i brakiem możliwości korzystania przez ucznia z posiłków w danym miesiącu.

 11.Kwoty, które należy wpłacić za pełny miesiąc żywienia, podawane są na stronie internetowej szkoły i na tablicach ogłoszeniowych.

 12. Nie należy wpłacać kwoty niepełnej lub zawyżonej.  W takim wypadku kwoty te będą zwracane na konto.

 13. Zwroty za niewykorzystane obiady wypłacane będą jedynie w przypadku, gdy nieobecność ucznia trwa 3 dni lub dłużej. Zwroty nie będą naliczone za dzień, w którym zgłoszono nieobecność. Zostaną one naliczone od dnia następnego (jeśli nieobecność trwa  minimum  3 dni).

 14. Do pomieszczenia stołówki wchodzą tylko uczniowie korzystający z posiłków.

 15. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada intendent, nauczyciel dyżurujący, wychowawca świetlicy pełniący dyżur w stołówce szkolnej.

 16. Każdy uczeń korzystający ze stołówki jest odpowiedzialny za ład i porządek, zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa.

 17. Uczniowie ustawiają się w szeregu przy okienku, gdzie wydawane  są posiłki.

 18. Po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.

 19. Po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka "Zwrot naczyń".

 20. Wszelkie uszkodzenia w wyposażeniu stołówki i nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić do intendenta lub dyrekcji szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem z dnia  01.09.2020r.

Obowiązuje od 01.09.2020r.  

PODZIĘKOWANIE

2020-09-07 09:52

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu

serdecznie dziękuje

Stowarzyszeniu " Nasza Trójka"

za zakup rzutników i ekranów do sal lekcyjnych.

OBIADY WRZESIEŃ 2020

2020-09-06 20:50

 

OPŁATY  NA OBIADY  ZA  MIESIĄC

wrzesień 2020r.

PRZYJMOWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY (wejście przy sklepiku szkolnym)


WYŁĄCZNIE W DNIACH

  7, 8, 9, 10  IX 2020r.   w godz.  1500  - 17004 II;0   2

    13 dni x 3,50 zł = 45,50zł      

 

Obiady będą wydawane od 14 IX 2020r.

 Zgłoszenie nieobecności dziecka przyjmowane jest
do godziny 8 15 (zwroty powyżej 2 dni nieobecności ciągłej).

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka na rok szkolny 2020/2021

2020-09-04 21:40

 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka  na rok szkolny 2020/2021

 

 

https://stypendia.oeiizk.waw.pl

SZATNIE UBRANIOWE KLASY 4-8

2020-09-01 16:22

Szanowni Państwo,
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, przydział boksów dla  klas uwzględnia ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły  (różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, wchodzenie różnymi wejściami, różne godziny przerw dla młodszych uczniów).

4b + 5c       boks w segmencie B wejście za sklepikiem

4e + 6a       boks w segmencie B wejście za sklepikiem

5b + 4c       boks w segmencie B wejście za sklepikiem

4d + 6d       boks w segmencie B wejście za sklepikiem

7a + 8d       boks w segmencie B wejście za sklepikiem

7f + 4a        boks w segmencie B wejście za sklepikiem

7d               boks w segmencie B wejście za sklepikiem

8c + 5a       boks w segmencie C wejście główne

6b + 8a       boks w segmencie C wejście główne

6c + 7e       boks w segmencie C wejście główne

6e + 8b       boks w segmencie C wejście główne

6f + 7c        boks w segmencie C wejście główne

7b               boks w segmencie C wejście główne

Wewnętrzne procedury bezpiecznego funkcjonowania PSP nr 3 w Radomiu w roku szkolnym 2020/2021

2020-08-31 19:03

Wewnętrzne procedury bezpiecznego funkcjonowania PSP nr 3

w Radomiu w roku szkolnym 2020/2021

Oświadczenie 2020

2020-08-30 14:37

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW (wprowadzone przez Organ Prowadzący - Gminę Miasta Radomia)

Prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych  wszystkich uczniów o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia ucznia.

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego,  klas pierwszych i czwartych  otrzymają i wypełnią oświadczenia na spotkaniu 1 września. 

Uczniowie klas piątych, szóstych,  siódmych i ósmych otrzymają oświadczenia 1 września, po wypełnieniu przez rodziców dostarczą je do wychowawcy klasy.

Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego, klas pierwszych i czwartych,  którzy nie będą obecni na rozpoczęciu roku 1 września proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie oświadczenia. 

Dokument należy dostarczyć do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 2 września lub przesłać skan dokumentu na pocztę służbową wychowawcy w powyższym terminie.

Jeśli ktoś nie ma możliwości wydrukowania oświadczenia, może odebrać druk od osoby dyżurującej przy wejściu głównym do budynku. 

 OŚWIADCZENIE-pobierzStrona: 1 z 27
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2020. Projekt i wykonanie Prestiz.pl