REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

2020-09-15 21:22

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

 

2.Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej w godz. 11.40 – 13.30.

 

3. Stołówka nie jest czynna w czasie  dni ustawowo wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych.

 

4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

            a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;

            b) uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS

            lub   GOPS

 c) pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty za posiłki.

 

5. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie listy osób uprawnionych do korzystania z posiłków zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 1).

 

6. Nieobecność na obiedzie zgłasza się u intendenta lub sekretarza szkoły telefonicznie pod nr tel.: 048 3451388.

 

7. Dzienną stawkę za obiady ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i wynosi ona 3,50 zł. Kwota ta może się zmieniać w zależności od wzrostu kosztów przygotowania posiłków.

 

8. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi oraz kalkulacją kosztów.

 

 9. Opłaty za obiady należy wpłacać przelewem na konto bankowe:                                                                                            Bank PKO S.A. 45 1240 3259 1111 0000 2989 0981 lub, w szczególnych przypadkach, gotówką w sekretariacie szkoły,  w terminie wskazanym poniżej (od 23 do 26 dnia miesiąca)  w godz. 15.00 – 17.00.

Opłaty za posiłki za kolejny miesiąc przyjmowane będą od 23 do 26 dnia każdego miesiąca (np.: od 23 do 26 września za październik).

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

10. Dokonanie przelewu po wyżej wymienionym terminie skutkować będzie zwrotem pieniędzy na konto i brakiem możliwości korzystania przez ucznia z posiłków w danym miesiącu.

 

11.Kwoty, które należy wpłacić za pełny miesiąc żywienia, podawane są na stronie internetowej szkoły i na tablicach ogłoszeniowych.

 

12. Nie należy wpłacać kwoty niepełnej lub zawyżonej.  W takim wypadku kwoty te będą zwracane na konto.

 

13. Zwroty za niewykorzystane obiady wypłacane będą jedynie w przypadku, gdy nieobecność ucznia trwa 3 dni lub dłużej. Zwroty nie będą naliczone za dzień, w którym zgłoszono nieobecność. Zostaną one naliczone od dnia następnego (jeśli nieobecność trwa  minimum  3 dni).

 

14. Do pomieszczenia stołówki wchodzą tylko uczniowie korzystający z posiłków.

 

15. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada intendent, nauczyciel dyżurujący, wychowawca świetlicy pełniący dyżur w stołówce szkolnej.

 

16. Każdy uczeń korzystający ze stołówki jest odpowiedzialny za ład i porządek, zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

17. Uczniowie ustawiają się w szeregu przy okienku, gdzie wydawane  są posiłki.

 

18. Po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.

 

19. Po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka "Zwrot naczyń".

 

20. Wszelkie uszkodzenia w wyposażeniu stołówki i nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić do intendenta lub dyrekcji szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem z dnia  01.09.2020r.

Obowiązuje od 01.09.2020r.  

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl