Obiady

     U W A G A!

OPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC

styczeń 2019r.

PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH

2, 3, 4, 8 I 2019r. w godz. 8.00 - 14.00

7 I 2019r. w godz. 11.00 - 16.00


OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 3 I 2019r.

17 dni x 3,- = 51,-

        Zgłoszenie nieobecności dziecka przyjmowane jest  do godziny 8.15 (zwroty powyżej 2 dni nieobecności ciągłej).

      W pojedyncze dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych obiady nie będą gotowane, chyba, że liczba zapisanych na obiad  w danym dniu dzieci łącznie wyniesie minimum 20 osób.
 

  ZASADY KORZYTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ,

 ORAZ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT

 ZA WYDAWANE POSIŁKI W STOŁÓWCE

ZORGANIZOWANEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3

W RADOMIU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.   Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu                  jednodaniowego.

2. Posiłki wydawane są w okresie prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

3.  Posiłki wydawane są do spożycia na miejscu, na podstawie imiennych miesięcznych kart obiadowych.

4.     Stołówka nie wydaje posiłków na wynos.

5.     Posiłki wydawane są w godzinach od 11:45 do 13:20.

6.     W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzany przez Dyrektora szkoły, Intendenta oraz Kucharkę.

7.     Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, oraz kalkulacją kosztów.

 

 ROZDZIAŁ II

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 2

1.     Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

    - uczniowie uczęszczający do PSP nr 3.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie, których rodzice wnoszą opłaty indywidualnie, lub których dożywianie finansuje MOPS.

3.     Opłata za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w kasie szkoły.

4.     Stawka żywieniowa wynosi 3zł, odpłatność przyjmowana jest od 1 do 5 dnia każdego miesiąca. Wpłaty potwierdzane są dowodem wpłaty.

5.     Karty obiadowe wydawane są przy uiszczeniu opłaty w kasie.

6.     Intendent posiada listy imienne osób korzystających z obiadów.

7.     Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie kart obiadowych.

 

§ 3

1. Zwrot poniesionych kosztów opłat za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi 2 lub więcej dni.

2.     Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie

z jednodniowym wyprzedzeniem.

3.     Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
Ze względu na okresowe rozliczenie żywienia w miesiącu czerwcu, oraz w grudniu zwrot kosztów wypłacany jest w kasie w danym miesiącu.

4.  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość, gdy osoba dokonująca wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, aby kasjer pobrał opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

5.     Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.

 

ROZDZIAŁ III

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDAWANE POSIŁKI

§ 4

1.    Dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłku

w stołówce szkolnej ustala intendent. Analiza ta dokonywana jest przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, na podstawie kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania obiadu.

2.  Uczniowie pokrywają wyłącznie koszt artykułów żywnościowych zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt surowca).

3. Dyrektor szkoły zatwierdza wysokość opłaty na początku każdego roku szkolnego, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

4.    W sytuacji wzrostu kosztu surowca w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany opłaty, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2019. Projekt i wykonanie Prestiz.pl